Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van BomSan. Handig als u eens wilt zien hoe een jurist en privacy professional omgaat met uw persoonsgegevens. Om te beginnen: het hebben van een privacyverklaring is soms verplicht, niet altijd. Dat hangt ervan af of en zo ja hoe een bedrijf persoonsgegevens verwerkt. Soms is het bijvoorbeeld moeilijk of zelfs onmogelijk om personen te informeren dat hun persoonsgegevens worden verwerkt. Dan is een Privacyverklaring erg handig. Voor BomSan is het feitelijk geen verplichting. Toch heeft BomSan er een: meteen een voorbeeld hoe het kan en - op hoofdlijnen - wat er in moet staan.

Het informeren van betrokkenen, de personen van wie gegevens worden verwerkt, is een verplichting uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Artikel 13 om precies te zijn. Informeren is overigens niet altijd verplicht. Artikel 13 lid 4 AVG geeft de mogelijkheid om informatie niet te vermelden, als de betrokkene die informatie al kent of heeft. Deze privacyverklaring bevat toch alle noodzakelijke informatie die moet worden gegeven.

Identiteit

BomSan is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, via deze website of door het aanbieden of uitvoeren van diensten. De identiteit van BomSan kunt u vinden via de link naar LinkedIn. Het Kamer van Koophandel nummer vindt u onderaan elke pagina op deze website. Het adres en de vestigingsplaats van BomSan kunt u vinden op het uittreksel van de Kamer van Koophandel. De volledige adresgegevens staan uiteraard ook op elke uitgaande factuur. Het BTW nummer van BomSan vindt u ook onderaan op elke pagina en op het briefpapier van BomSan, dus ook op elke factuur.

Contactgegevens

Die vindt u natuurlijk hier, volg de link.

Persoonsgegevens

BomSan verwerkt persoonsgegevens als u gebruik maakt van de diensten van BomSan en/of als u deze zelf verstrekt. De mogelijkheid bestaat dat uw persoonsgegevens zijn gevonden via derden, zoals LinkedIn, of via de website van het bedrijf waarvoor u werkt. U wordt dan benaderd door BomSan om diensten aan te bieden. Meestal telefonisch, als dat niet lukt dan per email. Dat heet direct marketing en daarvoor is geen toestemming nodig. Zie overweging 47 van de AVG: een gerechtvaardigd belang kan als grondslag dienen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt.

* Voor- en achternaam
* Geslacht
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

BomSan verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Doel en grondslag van de verwerking

BomSan verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

* Het opnemen van contact (telefonisch of per email) om diensten uit te voeren.
* Het opnemen van contact (telefonisch of per email) om diensten aan te bieden.
* Het verzenden van een nieuwsbrief.
* Het beveiligen van de website.
* Een wettelijke verplichting.

Als u weer eens een privacyverklaring doorneemt op internet, kijkt u dan eens wat er staat bij het doel. Elke vage verwijzing in termen als "onder andere", "met name", "waaronder" voldoet niet aan de AVG. Doelen moeten "voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden" worden verzameld. Dat wil dus zeggen dat die doelen specifiek moeten worden benoemd. Het is maar dat u het weet.

De grondslagen zijn het uitvoeren van een overeenkomst, toestemming, wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang.

Geautomatiseerde besluitvorming

BomSan neemt geen geautomatiseerde besluiten. Al helemaal geen besluiten die ingrijpende gevolgen kunnen hebben, zonder menselijke tussenkomst.

Bewaartermijn

BomSan bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Hoe lang is afhankelijk van de categorie. De volgende bewaartermijnen gelden voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens.

Categorie persoonsgegevens

Personalia / contactgegevens (overeenkomst)
Personalia / contactgegevens (acquisitie)
Personalia / contactgegevens (nieuwsbrief)
Online identificatoren
Email correspondentie

Bewaartermijn

Duur van de overeenkomst
30 dagen na laatste contact
Tot afmelding
30 dagen
5 jaar

Reden

Uitvoering overeenkomst
Aanbieden diensten
Verzending nieuwsbrief
Beveiliging website
Mogelijke rechtsvorderingen

Delen van persoonsgegevens

BomSan geeft uw persoonsgegevens in principe niet door aan derden. De enige uitzonderingen zijn als het nodig is voor de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Anders niet.

Cookies

De BomSan website maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies. Uw surfgedrag wordt niet bijgehouden, er worden dus ook geen analytische cookies geplaatst. U weet het vast wel, maar toch: cookies zijn bestandjes die worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Dat gebeurt bij het eerste bezoek aan deze website. De cookies zijn nodig voor een goede werking. U kunt opgeslagen informatie altijd verwijderen in uw browser. U kunt uw browser ook zo instellen, dat deze geen cookies opslaat. Of neem een cookie blokker: nooit meer last van cookies.

Rechten

U kunt uw persoonsgegevens altijd inzien, laten wijzigen of verwijderen. Toestemming kunt u altijd intrekken. U kunt ook bezwaar maken tegen een verwerking. U kunt zelfs uw persoonsgegevens laten overdragen aan een andere organisatie. Geen idee waarom u dat zou willen, maar BomSan werkt graag mee.

U moet in al deze gevallen een verzoek indienen. Dit kan via het emailadres op de contactpagina. Bij uw verzoek moet u een kopie van uw identiteitsbewijs meesturen. Zo weet BomSan dat het verzoek door u is gedaan. Gevoelige persoonsgegevens, zoals pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) mag u onleesbaar maken. U doet er overigens verstandig aan een bijlage te versleutelen, bijvoorbeeld als een beveiligd zip bestand. Niet alle email is voorzien van versleuteling. Het wachtwoord kunt u dan het beste apart via een ander kanaal versturen dan email, bijvoorbeeld via WhatsApp, als u volledig veilig wilt zijn. Een reactie ontvangt u zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken na uw verzoek.

U kunt zelfs een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de verwerking van uw persoonsgegevens. De link opent de website van de AP.

Beveiliging

BomSan heeft passende maatregelen getroffen om elke vorm van onbevoegde, ongewenste en ongeoorloofde verwerking tegen te gaan. Dat geldt dus ook voor verlies en beschadiging en zo. U kunt contact met BomSan opnemen als er aanwijzingen zijn van misbruik.

BomSan heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

* Beveiligingssoftware (virusscanner, firewall, WordPress beveiligingsplugin).
* Een beveiligde internetverbinding via HTTPS.
* Altijd zorgvuldig omgaan met zaken die van iemand anders zijn.

Versie

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 28 mei 2021.